Formulario de inscrición

                 Comprime toda a documentación a presentar nun so arquivo que non exceda 20 Mb [ver Bases] e ponlle o nome do teu proxecto
Escribe o teu correo no primeiro campo do formulario
Selecciona o arquivo comprimido [recorda: non excerá de 20 Mb]
Clic en ENVIAR; ao finalizar, o sistema confirmarache o envío

  Registration form

                 Compress all documentation to be submitted in a single file not exceeding 20 Mb [see Rules] and give it the name of your project.
Enter your email in the first field of the form
Select the compressed file [remember: it must not exceed 20 Mb]
Click on SUBMIT; when completed, the system will confirm the shipment

  Formulario de inscripción

                 Comprime toda la documentación a presentar en un solo archivo que no exceda 20 Mb [ver Bases] y ponle el nombre de tu proyecto
Ingresa tu correo electrónico en el primer campo del formulario
Selecciona el archivo comprimido [recuerda: no excederá de 20 Mb]
Clic en ENVIAR; cuando se complete, el sistema confirmará el envío

  Formulário de inscrição

                 Comprima toda a documentação a ser apresentada num único ficheiro que non exceda os 20 Mb [ver Bases] e dê-lhe o nome do seu projecto
Digite seu endereço de e-mail no primeiro campo do formulário
Selecione o arquivo compactado [recorde: não pode exceder de 20 Mb]
Clique em ENVIAR; quando concluído, o sistema confirmará o envio
Powered by jqueryform.com