Formulario de inscrición

                 Comprime toda a documentación a presentar nun so arquivo [ver Bases] e ponlle o nome do teu proxecto
Escribe o teu correo no primeiro campo do formulario
Selecciona o arquivo comprimido
Clic en ENVIAR; ao finalizar, o sistema confirmarache o envío

  Registration form

                 Compress all the documentation to be presented in a single file [see Rules] and give it the name of your project.
Enter your email in the first field of the form
Select the compressed file that contains all the documentation to submit
Click on SUBMIT; when completed, the system will confirm the shipment

  Formulario de inscripción

                 Comprime toda la documentación a presentar en un solo archivo [ver Bases] y ponle el nombre de tu proyecto
Ingresa tu correo electrónico en el primer campo del formulario
Selecciona el archivo comprimido que contiene toda la documentación para enviar
Clic en ENVIAR; cuando se complete, el sistema confirmará el envío

  Formulário de inscrição

                 Comprima toda a documentação a ser apresentada num único ficheiro [ver Bases] e dê-lhe o nome do seu projecto
Digite seu endereço de e-mail no primeiro campo do formulário
Selecione o arquivo compactado que contém toda a documentação a ser enviada
Clique em ENVIAR; quando concluído, o sistema confirmará o envio
Powered by jqueryform.com